หอพัก บ้านพากเพียร หลัง ม.จันทร์เกษม

  • ติดตั้ง Acesspoint Wrt54GL 8 ตัว
  • ติดตั้ง Mikrotik Server
  • Internet True Cable 30 MB