หอพัก พงษ์อมรรักษ์ อ.กำแพงแสน

“เสร็จแล้ว” หอพัก พงษ์อมรรักษ์ อ.กำแพงแสน

ติดตั้งระบบ Wifi Hotspot
-Acesspoint 12 ตัว
-เซิฟเวอร์ Mikrotik Rb2011