ห้องพัก สุขใจ 200 ห้อง

“เสร็จแล้ว” ห้องพัก สุขใจ 200 ห้อง

– Acesspoint 44 ตัว
– Loardbance 4 Wan ipcom
– Server Mikrotik CCR 1009
– ติดตั้ง CCTV HDTVI 14 ตัว